1. Inhoud van de online-aanbieding
De auteur c.q. eigenaar is op geen enkele wijze aansprakelijk te stellen voor de actualiteit, juistheid, volledigheid of kwaliteit van de beschikbaar gestelde informatie. Aansprakelijkheidsaanspraken welke zich beroepen op schade van materiële of ideële aard, die door het gebruik of het niet-gebruik van de geboden informatie respectievelijk door het gebruik van foutieve of onvolledige informatie worden veroorzaakt, zullen verworpen worden, indien deze niet te wijten zijn aan aantoonbaar opzet of grove schuld zijdens de auteur c.q. eigenaar. Al het aangebodene is vrijblijvend en zonder verplichtingen. De auteur c.q. eigenaar houdt zich uitdrukkelijk het recht voor, delen van de website of de gehele aanbieding zonder voorafgaande aankondiging aan te passen, aan te vullen, te wissen of tijdelijk of definitief te doen vervallen.

2. Aansprakelijkheid voor links
Bij directe of indirecte verwijzingen naar andere internetpagina’s ("links"), die buiten de verantwoording van de auteur c.q. eigenaar van deze site liggen, kan een aansprakelijkheidsverplichting alleen dan in werking treden, indien de auteur van de inhoud kennis heeft en het hem technisch mogelijk zou zijn en van hem zou kunnen worden verwacht dat hij het gebruik van onwettige inhoud zou verhinderen.
De auteur c.q. eigenaar verklaart hierbij verder uitdrukkelijk dat op het tijdstip van de plaatsing van de links, de betreffende gelinkte pagina's vrij waren van illegale inhoud. Op de actuele en de toekomstige vormgeving, inhoud of auteurschap van de gelinkte/verbonden pagina's heeft de auteur c.q. eigenaar geen invloed. Om die reden distantieert de auteur c.q. eigenaar zich hierbij uitdrukkelijk van alle inhouden van alle gelinkte/verbonden pagina's die na de plaatsing van de links zijn gewijzigd. Dit is van toepassing op alle binnen de eigen internetaanbieding geplaatste links en verwijzingen alsmede op door derden geplaatste links en verwijzingen in door de auteur ingerichte gastenboeken, discussieforums of mailingbestanden op webpagina's. Voor illegale, foutieve of onvolledige inhouden en in het bijzonder voor schade door het gebruik of het niet-gebruik van dergelijke informatie is uitsluitend de aanbieder van de desbetreffende pagina aansprakelijk en niet diegene die een link naar deze pagina's heeft geplaatst.

3. Auteursrechten en handelsmerken
De auteur c.q. eigenaar heeft getracht geen materiaal te gebruiken in alle publicaties die onder copyright van de auteurswet valt, en indien dit niet mogelijk was, een copyright verwijzing bij het betreffende object op te nemen. Op alle in de internetaanbieding genoemde en eventueel door derden beschermde (handels-) merken zijn onbeperkt de bepalingen van het betreffende merkrecht alsmede de bezitsrechten van de ingeschreven eigenaar van toepassing. Op basis van de vermelding kan er niet van uit worden gegaan dat merken niet door de rechten van derden zijn beschermd!
Het copyright voor openbare, door de auteur c.q. eigenaar zelf vervaardigde objecten blijft te allen tijde slechts in het bezit van de auteur c.q. eigenaar. Vermenigvuldiging of gebruik van deze grafieken, geluidsfragmenten, videofragmenten en teksten in andere, elektronische of gedrukte publicaties is zonder uitdrukkelijke toestemming van de auteur c.q. eigenaar verboden.

4. Privacy beleid
Wanneer de mogelijkheid tot het invoeren van persoonlijke gegevens en / of bedrijfsgegevens geboden wordt (e-mailadressen, namen, adressen), zal dit door de gebruiker op geheel vrijwillige basis geschieden. Het gebruik en de betaling van de geboden services is mogelijk - wanneer en in zoverre dit technisch mogelijk en redelijk is - zonder nadere bepaling van persoonlijke gegevens of met anonieme gegevens of een alias. Het gebruik van de in het kader van de disclaimerverplichting openbaar gemaakte contactgegevens door derden voor de verzending van niet uitdrukkelijk aangevraagd reclame- en informatiemateriaal wordt hiermede uitdrukkelijk tegengesproken. De auteur c.q. eigenaar van deze pagina’s behoudt zich uitdrukkelijk voor gerechtelijke stappen te zetten in het geval van niet verlangde toezending van reclamemateriaal, bijvoorbeeld door spam-mail.

5. Rechtsgeldigheid van deze disclaimer
Deze disclaimer dient beschouwd te worden als deel van de internetaanbieding vanwaar u verwezen werd. In het geval dat delen of enkele formuleringen binnen deze tekst niet, niet meer of niet volledig voldoen aan de rechtsgeldigheid, blijft het overige deel van dit document qua inhoud en geldigheid onberoerd.
to top